பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள்